Salah satu nama lain dari alquran adalah al-huda yang berarti

Al-Qur'an, kitab suci agama Islam memiliki banyak nama. Nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an itu sendiri yang memakai istilah tertentu untuk merujuk kepada Al-Qur'an itu sendiri.

Nama-nama tersebut adalah:

 • Al-Kitab (buku)
Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS. Al-Baqarah [2]:2)
 • Al-Furqan (pembeda benar salah)
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (QS. Al Furqaan [25]:1)
 • Adz-Dzikr (pemberi peringatan)
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS. Al Hijr [15]:9)
 • Al-Mau'idhah (pelajaran/nasihat)
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus [10]:57)
 • Asy-Syifa' (obat/penyembuh)
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus [10]:57)
 • Al-Hukm (peraturan/hukum)
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah. (QS. Ar Ra'd [13]:37)
 • Al-Hikmah (kebijaksanaan)
Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah). (QS. Al Israa' [17]:39)
 • Al-Huda (petunjuk)
Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al-Qur'an), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (QS. Al Jin [72]:13)
 • At-Tanzil (yang diturunkan)
Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, QS. Asy Syu’araa’ [26]:192)
 • Ar-Rahmat (karunia)
Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. An Naml [27]:77)
 • Ar-Ruh (ruh)
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu ruh (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al-Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (QS. Asy Syuura [42]:52)
 • Al-Bayan (penerang)
(Al-Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran [3]:138)
 • Al-Kalam (ucapan/firman)
Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (QS. At Taubah [9]:6)
 • Al-Busyra (kabar gembira)
Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. An Nahl [16]:102)
 • An-Nur (cahaya)
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. (Al-Qur'an). (QS. An Nisaa' [4]:174)
 • Al-Basha'ir (pedoman)
Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (QS. Al Jaatsiyah [45]:20)
 • Al-Balagh (penyampaian/kabar)
(Al-Qur'an) ini adalah kabar yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. (QS. Ibrahim [14]:52)
 • Al-Qaul (perkataan/ucapan)
Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al-Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. (QS. Al Qashash [28]:51)
 • Islam
 • Al-Qur'an
 • Surah
 • Makkiyah
 • Madaniyah

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nama_lain_Al-Qur%27an&oldid=20814689"

tirto.id - Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda yang mencerminkan sifat Al-Quran sebagai petunjuk serta pedoman keselamatan di dunia dan akhirat.

Secara umum, Al-Quran memiliki banyak nama dan julukan, misalnya Al-Furqan (pembeda antara kebenaran dan kebatilan), Asy-Syifa (penyembuh), hingga Al-Huda (pemberi petunjuk).

Penamaan Al-Quran sebagai Al-Huda atau pemberi petunjuk disebabkan kandungan Al-Quran yang berisi pedoman hidup sesuai syariat Islam, serta berdasarkan hidayah dari Allah SWT.

Sejak diturunkan pada Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, Al-Quran terjaga orisinalitasnya dan bebas dari distorsi.

Berbeda dari kitab-kitab suci lainnya yang banyak mengalami revisi, Allah SWT menjaga keaslian Al-Quran sebagaimana awal diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Hal itu tergambar dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 19:

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya," (QS. Al-Hijr [15]: 19).

Petunjuk yang diberikan Al-Quran juga masih relevan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bagaimanapun juga, belum ada satu ayat Al-Quran pun yang bertentangan dengan hukum alam dan tetap sejalur dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Baca juga:

 • Pengertian Surat Madaniyah, Ciri, Jumlah & Contohnya di Al-Quran
 • Mengenal Tadarus Al-Quran, Arti serta Tata Caranya

Pengertian Al-Quran sebagai Al-Huda: Petunjuk Bagi Umat Manusia

Dalam bahasa Arab, Al-Huda artinya petunjuk atau hidayah, sebagaimana ditulis Ali Zainal Abidin Al-Habsyi dalam Rahasia Nama dan Sifat Al-Quran (2020).

Petunjuk atau hidayaH yang dikandung Al-Quran terdiri dari dua: hidayah takwiniyah dan hidayah tasyri'iyah.

Pertama, hidayah takwiniyah artinya hidayah yang berkaitan dengan penciptaan manusia, ilmu pengetahuan, hukum alam, dan sebagainya.

Dalam hal ini, Al-Quran pasti selalu sesuai dengan hukum alam, bahkan kebenarannya mendahului ilmu pengetahuan manusia.

Kedua, hidayah tasyri'iyah artinya petunjuk syariat terkait bagaimana menjalani kehidupan duniawi sesuai pedoman Islam, baik itu dari sisi akidah, ibadah, hingga muamalah (hubungan dengan sesama manusia).

Penjelasan Al-Quran sebagai Al-Huda tertera dalam surah Yunus ayat 57:

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk [Al-Huda/Al-Quran] serta rahmat bagi orang-orang yang beriman," (QS. Yunus [10]: 57).

Akan tetapi, meskipun Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, ia hanya akan berguna bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Allah SWT dan mengamalkan Al-Quran tersebut.

Hal itu tergambar dalam surah Al-Baqarah ayat 2-4 berikut ini:

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk [Al-Huda] bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat," (QS. Al-Baqarah [2]: 2-4).

Baca juga:

 • Doa Para Nabi dalam Al Quran: Arab, Latin, dan Artinya
 • Sejarah Al-Quran: Isi Pokok, Keistimewaan dan Hikmah Diturunkannya
 • Apa 4 Fungsi Hadis terhadap Al-Quran dan Contoh Penerapannya

Baca juga artikel terkait AL-QURAN atau tulisan menarik lainnya Abdul Hadi
(tirto.id - hdi/hdi)


Penulis: Abdul Hadi
Editor: Iswara N Raditya

Subscribe for updates Unsubscribe from updates